Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu
UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   --- Aktualizacja USOS ---   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 8.05.2023 roku do dnia 10.05.2023 roku (włącznie) nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS (USOS, USOSWEB, USOSAPI, APD, ANKIETER, PLANISTA, SRS, BIRT, MIGRATOR, INFORMATOR ECTS, CAS).
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 11.05.2023 roku na godzinę 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki PBŚ

Zmiana progu dochodowego do stypendium socjalnego
Informujemy, że JM Rektor podpisał Zarządzenie wprowadzające zwiększony próg dochodu na osobę w rodzinie, do którego przyznawane jest stypendium socjalne. Dotychczasowy próg wynoszący 1051,70 zł został podniesiony do kwoty 1150 zł. Wysokość stypendiów pozostała niezmieniona. Zwiększony próg dochodu obowiązuje w semestrze letnim 2022/2023 począwszy od 1 marca 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na stronie: https://pbs.edu.pl/pl/aktualnosc/zmiana-progu-dochodowego-do-stypendium-socjalnego


Wnioski o stypendia rektora na semestr letni
Przypominamy, że 14 marca mija termin składania wniosków o stypendium rektora. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem na stronie https://pbs.edu.pl/pl/aktualnosc/stypendia-rektora-dla-studentow-w-semestrze-letnim-2022-2023.

Do samego zarejestrowania i złożenia wniosku nie jest konieczny wpis na semestr letni. Semestr studenta oraz średnia ocen zostaną zaktualizowane przez koordynatora wniosków przed ich rozpatrzeniem.

Prosimy osoby, które już złożyły wnioski do śledzenia ich statusu na stronie USOSweb. W przypadku statusu „cofnięty do poprawy" prosimy o niezwłoczne poprawienie wniosku zgodnie z komentarzem koordynatora.


Przerwa w funkcjonowaniu Centralnego Dziekanatu
8 marca 2023 r. w godzinach 13.00 – 15.00 Centralny Dziekanat będzie nieczynny.

Stypendia socjalne w semestrze letnim 2022/2023
W związku z rozpoczęciem nowego semestru przypominamy, że stypendia socjalne przyznawane są na rok akademicki, z wyjątkiem sytuacji, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr. W związku z powyższym w semestrze letnim o stypendia socjalne mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nie dysponują aktualną decyzją o przyznaniu świadczenia na cały rok akademicki. Są to:
 • studenci pierwszego semestru studiów II stopnia,
 • studenci ostatniego semestru skierowani na powtarzanie,
 • studenci, którzy w semestrze zimowym otrzymali negatywną decyzję w sprawie o przyznanie stypendium socjalnego w związku z przekroczeniem progu dochodowego, a ich dochód w rodzinie uległ zmniejszeniu w wyniku zmiany okoliczności (utraty dochodu lub zwiększenia liczby osób w rodzinie),
 • studenci, którzy w semestrze zimowym nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w związku z przekroczeniem progu dochodowego, a ich dochód w rodzinie uległ zmniejszeniu w wyniku zmiany okoliczności (utraty dochodu lub zwiększenia liczby osób w rodzinie).

Stypendium socjalne w semestrze letnim przyznawane jest, podobnie jak w semestrze zimowym, na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w roku 2021 z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do dnia złożenia wniosku (w roku 2022 i 2023).

Osoby, które:

 • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i sytuacja ich rodziny nie uległa zmianie - dostarczają wyłącznie wypełniony i wydrukowany wniosek (nie ma konieczności ponownego dokumentowania dochodu) oraz oświadczenie, że sytuacja nie uległa zmianie. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony: https://pbs.edu.pl/pl/aktualnosc/stypendia-socjalne-w-semestrze-letnim-2022-2023
 • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i sytuacja ich rodziny uległa zmianie (np. utrata pracy, zmiana pracy, uzyskanie emerytury/renty/zasiłku dla osób bezrobotnych) - dostarczają wypełniony i wydrukowany wniosek oraz dokumenty potwierdzające zmianę (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, decyzja o przyznaniu świadczenia, zaświadczenie z Urzędu Pracy). Oświadczenie o dochodach za rok 2021 złożone w USOSweb przed wypełnieniem wniosku należy zaktualizować (Wybrać AKTUALIZUJ przy złożonym oświadczeniu) oraz wydrukowane dołączyć do wniosku.
 • nie ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym - dostarczają wypełnione i wydrukowane: wniosek, oświadczenie o dochodach za rok 2021 (formularz w USOSweb) oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów dostępnym na stronie: https://pbs.edu.pl/pl/student/sprawy-studenckie/stypendia/regulaminy


INFORMACJE DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW PBŚ
R.A. 2022/2023 - LATO
Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia. Witamy w gronie studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich i dziękujemy za wybranie naszej uczelni.
Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. Proszę Państwa o zapoznanie się z Klauzulą RODO, Wewnętrzną Polityką Antymobbingową i Antydyskryminacyjną PBŚ oraz umieszczonymi poniżej informacjami.

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ
 
KLAUZULA RODO - zapoznaj się
WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA PBŚZarządzenie / Załącznik do zarządzenia
 
KOMUNIKATY:
 • ADRES E-MAIL W DOMENIE PBS.EDU.PL – pobierz
 • ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS) – pobierz
 • INFORMACJA O PRZYJĘCIU NA STUDIA – pobierz
 • INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – pobierz
 • NUMER KONTA BANKOWEGO – pobierz
 • OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTA – pobierz
 • OŚWIADCZENIE STUDENTA W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBŚ – pobierz
 • OŚWIADCZENIE STUDENTA W SPRAWIE WEWNĘTRZNEJ POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ I ANTYDYSKRYMINACYJNEJ PBŚ – pobierz
 • REGULAMIN STUDIÓW – pobierz
 • ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO – pobierz
 • SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE DO WOMP W BYDGOSZCZY – pobierz
 • ŚLUBOWANIE STUDENTA – pobierz
 • STYPENDIA I ZAPOMOGI – pobierz
 • WIRTUALNY DZIEKANAT (USOSweb) ORAZ MOBILNY USOS – pobierz
 • ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA – pobierz
 • ZAŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU – pobierz

Wszystkie bieżące informacje dla studentów są publikowane na stronie internetowej
Politechniki Bydgoskiej https://pbs.edu.pl/pl/


DODATKOWE ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
UWAGA.

Studenci II roku, którzy mają w planie zajęć semestru letniego 2022/23 przedmiot wychowanie fizyczne, którzy z różnych powodów jeszcze nie zapisali się na zajęcia

ZOBOWIĄZANI SĄ W PIERWSZYM TYGODNIU ZAJĘĆ SEMESTRU
LETNIEGO DO OSOBISTEGO STAWIENIA I ZAPISANIA SIĘ NA
ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO zgodnie z poniższymi terminami.

W sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w godzinach 8:00-14:00.

TERMINY:
27.02.23 PONIEDZIAŁEK – WZ
28.02.23 WTOREK – Inz MECH
1.03.23 ŚRODA – BAiIŚ, WSP
2.03.23 – CZWARTEK – TiiE
3.03.23 PIĄTEK – RoliBio, TiICh, HiBZ

Osoby te zostaną dopisane do wolnych miejsc w grupach.

NIE STAWIENIE SIĘ OSOBIŚCIE W DODATKOWYM TERMINIE ZAPISÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO BRAKIEM MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIM 2022/23.

 

 

UWAGA.

Studenci I roku (wybranych pięciu kierunków), którzy mają w planie zajęć semestru letniego 2022/23 przedmiot wychowanie fizyczne, którzy z różnych powodów jeszcze nie zapisali się na zajęcia

ZOBOWIĄZANI SĄ W PIERWSZYM TYGODNIU ZAJĘĆ SEMESTRU
LETNIEGO DO OSOBISTEGO STAWIENIA I ZAPISANIA SIĘ NA
ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO zgodnie z poniższymi terminami.

W sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w godzinach 8:00-14:00.

TERMINY:
1.03.23 ŚRODA – KomWiz Ir, GiK Ir.
2.03.23 – CZWARTEK – AiE Ir. i IS Ir.
3.03.23 PIĄTEK – Biotech Ir.

Osoby te zostaną dopisane do wolnych miejsc w grupach.

NIE STAWIENIE SIĘ OSOBIŚCIE W DODATKOWYM TERMINIE ZAPISÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO BRAKIEM MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIM 2022/23.


CENTRALNY DZIEKANAT
Dane kontaktowe - Centralny Dziekanat – Biuro Toku Studiów
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Budynek „J", I piętro, p. 101/102
 
Godz. przyjęć studentów:
• poniedziałek, środa, piątek: 8:00-16:00
• wtorek i czwartek: 9:00-17:00
• soboty zjazdowe: 7:30-14:30

Tel. (52) 374 93 00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr MALWINA BEJENKA, e-mail: Malwina.Bejenka@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria farmaceutyczna
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • mechanika i budowa maszyn
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka (WTiICh)

 

mgr EWELINA BOROWSKA, e-mail: Ewelina.Borowska@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • elektrotechnika
 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • teleinformatyka

 

mgr AGNIESZKA CYRANKOWSKA, e-mail: Agnieszka.Cyrankowska@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • inspekcja weterynaryjna
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

 

mgr inż. BEATA KOWALCZYK, e-mail: Beata.Kowalczyk@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • biotechnologia
 • finanse i rachunkowość
 • rolnictwo
 • technologia żywności i żywienie człowieka (WRiB)
 • zielarstwo i fitoterapia

 

SYLWIA MAKOWIECKA, e-mail: Sylwia.Makowiecka@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

mgr WIESŁAWA PETEK, e-mail: Wieslawa.Serwaczak@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • automatyka i elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka stosowana

 

lic. BEATA WIESE, e-mail: Beata.Wiese@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • komunikacja wizualna
 • mechatronika
 • transport
 • wzornictwo

 

inż. KATARZYNA WŁODARCZYK, e-mail: Katarzyna.Wlodarczyk@pbs.edu.pl
Tok studiów – kierunek:

 • architektura
 • budownictwo
 • geodezja i kartografia

HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW I ZAPOMÓG
Informujemy, że wypłata świadczeń za luty nastąpi w dniu 22 lutego, za marzec – 27 marca.

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
II rok ZAPISY na zajęcia z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO semestr letni. 13-17.02.2023 roku odbędą się OBOWIĄZKOWE zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr LETNI roku akademickiego 2022/2023 dla studentów II roku III semestru studiów stacjonarnych I stopnia.

Harmonogram rejestracji

13.02.2023 (poniedziałek) – II r. W. Zarządzania – godz. 8:00-20:00
14.02.2023 (wtorek) – II r.W. Inżynierii Mechanicznej– godz. 8:00-20:00
15.02.2023 (środa) – II r. W. Budow, Architek i Inz Środowiska godz. 8:00-20:00
15.02.2023 (środa) – II r.W. Sztuk Projektowych godz 8-20:00
16.02.2023 (czwartek) – II r.W. Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki godz. 8:00-20:00
17.02.2023 (piątek) – II r.Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, II r. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, II r Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej – godz. 8:00-20:00

Grupa EG (EMISJA GŁOSU) – Prowadząca na pierwszych zajęciach będzie weryfikowała predyspozycje do tej formy zajęć.

Grupy REHA (REHABILITACJA) i CZL (CAŁKOWITE ZWOLNIENIE LEKARSKIE) – Podstawą kwalifikacji jest dokumentacja medyczna od lekarza specjalisty.

GRUPY ZAJĘCIOWE LICZACE MNIEJ NIŻ 10 OSÓB MOGĄ ULEC LIKWIDACJI A ZAPISANI W NICH STUDENCI ZOSTANĄ POINFORMOWANI I PRZEPISANI NA WOLNE MIEJSCA DO INNYCH GRUP !!

ZAPISY NA ZAJECIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POWYŻSZYCH TERMINACH SĄ OBOWIAZKOWE !

 

I rok ZAPISY na zajęcia z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO semestr letni. 13-17.02.2023 roku odbędą się OBOWIĄZKOWE zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr LETNI roku akademickiego 2022/2023 dla studentów I roku II semestru studiów stacjonarnych I stopnia (GiK, KomWizu, AiE, IS, Biotech)

Harmonogram rejestracji

15.02.2023 (środa) – Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska I rok kierunek Geodezja i Kartografia
15.02.2023 (środa) – Wydział Sztuk Projektowych I rok kierunek Komunikacja Wizualna– godz. 8:00-20:00
16.02.2023 (czwartek) – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki I rok kierunki Automatyka i Elektronika, Informatyka Stosowana– godz. 8:00-20:00
17.02.2023 (piątek) – Wydział Rolnictwa i Biotechnologii I rok kierunek Biotechnologia– godz. 8:00-20:00

Grupa EG (EMISJA GŁOSU) – Prowadząca na pierwszych zajęciach będzie weryfikowała predyspozycje do tej formy zajęć.

Grupy REHA (REHABILITACJA) i CZL (CAŁKOWITE ZWOLNIENIE LEKARSKIE) – Podstawą kwalifikacji jest dokumentacja medyczna od lekarza specjalisty.

GRUPY ZAJĘCIOWE LICZACE MNIEJ NIŻ 10 OSÓB MOGĄ ULEC LIKWIDACJI A ZAPISANI W NICH STUDENCI ZOSTANĄ POINFORMOWANI I PRZEPISANI NA WOLNE MIEJSCA DO INNYCH GRUP !!

ZAPISY NA ZAJECIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POWYŻSZYCH TERMINACH SĄ OBOWIAZKOWE !


NOWY ROK 2023 - CENTRALNY DZIEKANAT
Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

Nadszedł Nowy Rok 2023, a wraz z nim zmiany w funkcjonowaniu Dziekanatów na Politechnice Bydgoskiej.
Długo przygotowywaliśmy się do tego, aby przeprowadzić te zmiany, które w naszej opinii usprawnią obsługę Waszych spraw związanych z studiowaniem na PBŚ.

Od 09.01.2023 roku wszystkie sprawy studenckie będziecie mogli załatwić w „CENTRALNYM DZIEKANACIE", który został przygotowany w nowym budynku dydaktycznym na terenie Kampusu przy ul. Kaliskiego 7 w Fordonie.
Centralny Dziekanat to Centrum Obsługi Studentów, znajdujące się na I piętrze nowego budynku oraz 3 samodzielne Biura, w których można będzie załatwić sprawy związane z procesem dyplomowania, z procesem przyznawania stypendiów oraz procesem praktyk studenckich.
Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe Dziekanaty Wydziałowe przestaną funkcjonować, z wyjątkiem 2 jednostek: WHiBZ oraz WTiICH, dla których pozostaną tzw. punkty informacyjne dla studenta, gdzie będziecie mogli uzyskać podstawowe informacje i ewentualnie przekazać dokumenty do procedowania w Centralnym Dziekanacie. Pozostałe sprawy będziecie załatwiać w Centralnym Dziekanacie w Fordonie.
Pamiętajcie, że nadal na Wydziałach pozostają do Waszej dyspozycji Prodziekani ds. dydaktycznych i studenckich oraz Pełnomocnicy ds. praktyk studenckich.
O szczegółach będziecie mogli przeczytać i usłyszeć w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej, a niektóre informacje będziemy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej.
Mamy nadzieję, że przyjmiecie naszą nową propozycję z pozytywnym nastawieniem i akceptacją, nawet jeśli na początku pewne działania trzeba będzie zmienić lub poprawić.

Z akademickim pozdrowieniem

dr hab. inż. Małgorzata Gotowska prof. PBŚ
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich


INFORMACJA
Decyzją JM Rektora Politechniki Bydgoskiej 23 grudnia 2022 roku na studiach stacjonarnych obowiązuje dzień rektorski.

Bez konieczności odrabiania zajęć.


UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   ---   AKTUALIZACJA USOS   ---   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 12.12.2022 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu USOSWEB. 
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki PBŚ

Stypendia i zapomogi – decyzje
Informujemy, że wszystkie decyzje stypendialne w roku akademickim 2022/2023 będą decyzjami elektronicznymi udostępnianymi do odbioru w USOSweb. Każdy wnioskodawca otrzyma na adres e-mail w domenie pbs.edu.pl powiadomienie o możliwości odbioru decyzji (Uwaga! powiadomienie o zmianie statusu wniosku na rozpatrzony nie jest powiadomieniem o możliwości odbioru decyzji).

W celu odebrania decyzji należy:
1) zalogować się do USOSweb,
2) otworzyć zakładkę "DLA WSZYSTKICH"
3) wybrać zakładkę "Lista pism administracyjnych"
4) kliknąć "odbierz" przy udostępnionej decyzji,
5) wpisać kod autoryzacyjny otrzymany na adres e-mail w domenie pbs.edu.pl

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków o stypendium rektora w pierwszej kolejności zostały przygotowane i wysłane decyzje pozytywne. Osoby, których wniosek o stypendium rektora nadal ma status "gotowy do rozpatrzenia" lub „decyzja w doręczeniu" otrzymają decyzję do odbioru do końca listopada br.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w formie pisemnej w dziekanacie Wydziału. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy nie są składane za pośrednictwem USOSweb.


UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   ---   AKTUALIZACJA USOS   ---   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 14.11.2022 roku w godzinach od 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu USOSWEB. 
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki PBŚ

Odbiór dyplomów ukończenia studiów

WAŻNA INFORMACJA
UWAGA.

Studenci II i I roku, którzy mają w planie zajęć 2022/23 przedmiot wychowanie fizyczne i jeszcze nie zapisali się w semestrze zimowym na zajęcia z wychowania fizycznego ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZGŁOSZENIA MAILOWO (na adres swfis@pbs.edu.pl) UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WYCH. FIZ. DO 14.X.2022 PIĄTEK DO GODZINY 12:00.

Osoby te zostaną dopisane do wolnych miejsc w grupach.

NIE ZAPISANIE SIĘ MAILOWO BĘDZIE SKUTKOWAŁO BRAKIEM MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2022/23.INFORMACJA O NABORZE - CHÓR AKADEMICKI POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ
👩‍🦰👱‍♀️👩‍🦳👩‍🦱👱🧑🧔👨🧒👩‍🎓🧑‍🎓
Zapraszamy wszystkich: studentów, absolwentów, wykładowców, pracowników i przyjaciół uczelni oraz muzyki na przesłuchania!📣🎤📢
Przyjdźcie do naszej sali prób B2 przy ul. Bernardynskiej 6 na godz.19.00 w dniach: poniedziałek i środa.
Czekamy na Was!!!!!
 
Zobacz plakat...

LOGOWANIE DO USOSWEB
Szanowni Państwo,
przypominamy, że do aplikacji USOSWEB logujemy się przy użyciu krótkiej nazwy użytkownika np. marmar004 (czyli bez domeny @pbs.edu.pl).
 
W przypadku problemów z logowaniem prosimy o wiadomość pod adres mailowy usosweb@pbs.edu.pl.

MS TEAMS
Szanowni Państwo,
 
Logowanie do systemu UNISPACE również przy użyciu krótkiej nazwy użytkownika np. marmar004.

Stypendia i zapomogi w roku akademickim 2022/2023
W dniu 26 września br. JM Rektor podpisał Zarządzenie wprowadzające Regulamin świadczeń dla studentów obowiązujący od 1 października 2022 r. Wszystkich studentów zainteresowanych tematem świadczeń stypendialnych i zapomóg zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz dostępnymi na stronie informacjami szczegółowymi. Przejdź do strony: https://pbs.edu.pl/pl/aktualnosc/stypendia-i-zapomogi-w-roku-akademickim-2022-2023

Ubezpieczenia NNW i OC studentów w roku akademickim 2022/2023
Informujemy, że na stronie internetowej Uczelni można zapoznać się z ofertą ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2022/2023. Możliwość skorzystania z oferty upływa 30 listopada 2022 r. Wykupienie polisy ubezpieczenia jest dobrowolne, ale rekomendowane przez Uczelnię. Chcesz wiedzieć więcej przejdź do strony: https://pbs.edu.pl/pl/aktualnosc/ubezpieczenia-nnw-i-oc-studentow-w-roku-akademickim-2022-2023

Rejestracja na języki obce dla studentów I semestru studiów
Kierunki: Biotechnologia, Informatyka stosowana, Automatyka i elektronika, Geodezja i kartografia, Komunikacja wizualna

Zapisy na WF dla I roku!
5-7.10 2022 roku odbędą się OBOWIĄZKOWE zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 dla studentów I roku I semestru studiów stacjonarnych I stopnia.

Harmonogram rejestracji

Wydziały/kierunki objęte zapisami w godzinach 8:00-20:00

5.10.2022 (środa) – Wydział Budownictwa Architektury i Inżynieria Środowiska, kierunek Geodezja i Kartografia, Wydział Sztuk Projektowych kierunek Komunikacja Wizualna – godz. 8:00-20:00
6.10.2022 (czwartek) – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, kierunki Automatyka i Elektronika, Informatyka Stosowana – godz. 8:00-20:00
7.10.2022 (piątek) – Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, kierunek Biotechnologia – godz. 8:00-20:00

Rejestracja na języki obce dla studentów I semestru studiów
Kierunki: Biotechnologia, Informatyka stosowana, Automatyka i elektronika, Geodezja i kartografia, Komunikacja wizualna

Zapisy na WF dla I roku!
5-7.10 2022 roku odbędą się OBOWIĄZKOWE zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 dla studentów I roku I semestru studiów stacjonarnych I stopnia.

Harmonogram rejestracji

Wydziały/kierunki objęte zapisami w godzinach 8:00-20:00

5.10.2022 (środa) – Wydział Budownictwa Architektury i Inżynieria Środowiska, kierunek Geodezja i Kartografia, Wydział Sztuk Projektowych kierunek Komunikacja Wizualna – godz. 8:00-20:00
6.10.2022 (czwartek) – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, kierunki Automatyka i Elektronika, Informatyka Stosowana – godz. 8:00-20:00
7.10.2022 (piątek) – Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, kierunek Biotechnologia – godz. 8:00-20:00

WAŻNY KOMUNIKAT!
Uwaga studenci Wydziału Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki II rok 3 semestr studia stacjonarne I stopnia- wszystkie kierunki.

Dnia 06.10.2022r.(CZWARTEK) 8.00-20.00 odbędą się OBOWIĄZKOWE, ponowne zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego na semestr zimowy 2022/2023.


WAŻNY KOMUNIKAT!
Szanowni Studenci Wydziału Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki II rok 3 semestr,

Z uwagi na problemy techniczne związane z dzisiejszymi zapisami na WF, rejestracja w dniu dzisiejszym zostaje wstrzymana!

O dalszej sytuacji będziemy powiadamiać w kolejnej wiadomości.


WAŻNY KOMUNIKAT!
Uwaga studenci Wydziału Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki II rok 3 semestr studia stacjonarne I stopnia- wszystkie kierunki.

Z przyczyn od nas niezależnych rejestracja z dnia 22.09.2022r.(czwartek) na zajęcia z WF jest anulowana!

Dnia 29.09.2022r.(CZWARTEK) 8.00-20.00 odbędą się OBOWIĄZKOWE, ponowne zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego na semestr zimowy 2022/2023.


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
Zarządzenie Nr Z.8.2022.2023 Rektora PBŚ z dnia 19 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 - pobierz
 • załącznik nr 1 do Z.8.2022.2023 - SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 W UKŁADZIE SEMESTRALNYM - pobierz
 • załącznik nr 2 do Z.8.2022.2023 - HARMONOGRAM ZJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA - pobierz
 • załącznik nr 3 do Z.8.2022.2023 - TEKST UJEDNOLICONY Z.140.2021.2022 - pobierz
 
Zarządzenie Nr Z.140.2021.2022 Rektora PBŚ z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 – pobierz
Załącznik do zarządzenia – Szczegółowy terminarz roku akademickiego 2022/2023 – pobierz


UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   ---   AKTUALIZACJA USOS   ---   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 29.08.2022 roku do dnia 31.08.2022 roku (włącznie) nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS.
Nowa wersja systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych udostępniona zostanie w dniu 1.09.2022 roku o godzinie 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki PBŚ

INFORMACJE DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW PBŚ
R.A. 2022/2023
Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia.
Witamy w gronie studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich i dziękujemy za wybranie naszej uczelni.

Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. Proszę Państwa o zapoznanie się z Klauzulą RODO, Wewnętrzną Polityką Antymobbingową i Antydyskryminacyjną PBŚ oraz umieszczonymi poniżej informacjami.

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, profesor PBŚ
 
KLAUZULA RODO - zapoznaj się
WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA PBŚZarządzenie / Załącznik do zarządzenia
 
KOMUNIKATY:
 • ADRES E-MAIL W DOMENIE PBS.EDU.PL – pobierz
 • ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS) – pobierz
 • ELS WNIOSEK – pobierz
 • INFORMACJA O PRZYJĘCIU NA STUDIA – pobierz
 • INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – pobierz
 • NUMER KONTA BANKOWEGO – pobierz
 • OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTA – pobierz
 • OŚWIADCZENIE STUDENTA W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBŚ – pobierz
 • OŚWIADCZENIE STUDENTA W SPRAWIE WEWNĘTRZNEJ POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ I ANTYDYSKRYMINACYJNEJ PBŚ – pobierz
 • REGULAMIN STUDIÓW – pobierz
 • ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO – pobierz
 • SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE DO WOMP W BYDGOSZCZY – pobierz
 • ŚLUBOWANIE STUDENTA – pobierz
 • STYPENDIA I ZAPOMOGI – pobierz
 • WIRTUALNY DZIEKANAT (USOSweb) ORAZ MOBILNY USOS – pobierz
 • ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA – pobierz
 • ZAPISY NA JĘZYKI I WF – pobierz
 • ZAŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU – pobierz

Wszystkie bieżące informacje dla studentów są publikowane na stronie internetowej
Politechniki Bydgoskiej https://pbs.edu.pl/pl/


Wnioski o zakwaterowanie w Domu Studenta w roku akademickim 2022/2023
Począwszy od 7 lipca udostępniamy wnioski o zakwaterowanie w Domach Studenta w roku akademickim 2022/2023.

Wnioski będą aktywne i rozpatrywane według kolejności wpływu w dwóch turach:
Tura 1: 7 lipca – 24 lipca
Tura 2: 8 sierpnia – 9 października

Wniosek wystarczy wypełnić w USOSweb i zatwierdzić – nie jest wymagany wydruk ani inne dokumenty. Znajdziecie go w zakładce: DLA WSZYSTKICH => WNIOSKI


Rejestracja na języki dla studentów II semestru oraz V semestru niestacjonarnego Transportu
Szczegóły > zapoznaj się

UWAGA!   PRZYPOMINAMY!   ---   AKTUALIZACJA USOS   ---   UWAGA!   PRZYPOMINAMY!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 28.03.2022 roku do dnia 30.03.2022 roku (włącznie) nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS.
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 31.03.2022 roku na godzinę 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki PBŚ

Wniosek o stypendium socjalne wypełnisz przez USOSweb
Studenci!
Począwszy od 7 marca dajemy Wam możliwość wypełnienia wniosku o stypendium socjalne w systemie USOSweb. W semestrze letnim 2021/2022 nie będzie to jedyna dostępna forma złożenia wniosku - będziecie mogli wypełnić wniosek również w wersji tradycyjnej w oparciu o wzory wprowadzone zmianą Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów.
Szczegóły na stronie.

UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   ---   AKTUALIZACJA USOS   ---   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 28.03.2022 roku do dnia 30.03.2022 roku (włącznie) nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS.
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 31.03.2022 roku na godzinę 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki PBŚ

KOMUNIKATY DLA OSÓB NOWOPRZYJĘTYCH NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
W R.A. 2021/2022 – SEMESTR LETNI
Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia, witamy w gronie studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich i dziękujemy za wybranie naszej uczelni.

Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. Proszę Państwa o zapoznanie się z Klauzulą RODO, Wewnętrzną Polityką Antymobbingową i Antydyskryminacyjną PBŚ oraz umieszczonymi poniżej informacjami.

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, profesor PBŚ
 
KLAUZULA RODO - zapoznaj się
WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA PBŚZarządzenie / Załącznik do zarządzenia
 
KOMUNIKATY:
 • INFORMACJA O PRZYJĘCIU NA STUDIA – pobierz
 • NAJWAŻNIEJSZY JEST DZIEKANAT – pobierz
 • SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE DO WOMP W BYDGOSZCZY – pobierz
 • REGULAMIN STUDIÓW – pobierz
 • ROZPOCZĘCIE SEMESTRU LETNIEGO 2021/2022 – pobierz
 • ŚLUBOWANIE STUDENTA – pobierz
 • OŚWIADCZENIE STUDENTA W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ UCZELNIĘ – pobierz
 • ZMIANA INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA BANKOWEGO – pobierz
 • ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS) – pobierz
 • ZAŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU – pobierz
 • OBOWIĄZKOWY ADRES E-MAIL W DOMENIE PBS.EDU.PL – pobierz
 • OBOWIĄZKOWY WIRTUALNY DZIEKANAT (USOSweb) ORAZ DOSTĘPNY MOBILNY USOS – pobierz
 • ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA – pobierz
 • ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ – STYPENDIA I ZAPOMOGI – pobierz
 • OŚWIADCZENIE STUDENTA W SPRAWIE WEWNĘTRZNEJ POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ I ANTYDYSKRYMINACYJNEJ PBŚ – pobierz
 • KONTAKT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – pobierz

Wszystkie bieżące informacje dla studentów są publikowane na stronie internetowej
Politechniki Bydgoskiej https://pbs.edu.pl/pl/


ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 DLA STUDENTÓW II ROKU IV SEMESTR LETNI STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ODBĘDĄ SIĘ 14-18.02.2022.

Harmonogram rejestracji

Dla wszystkich wydziałów w godzinach 8:00- 20:00

14.02.2022 poniedziałek Wydział Zarządzania godz. 8:00-20:00
15.02.2022 wtorek Wydział Inżynierii Mechanicznej (w tym Wzornictwo) godz. 8:00-20:00
16.02.2022 środa Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (w tym Architektura Wnętrz) godz. 8:00-20:00
17.02.2022 czwartek Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki godz. 8:00-20:00
18.02.2022 piątek Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt / Wydział Rolnictwa i Biotechnologii / Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej godz. 8:00-20:00

Studenci uczestniczący w popołudniowych treningach Grup Specjalizacji Sportowej AZSu muszą zapisać się na wybraną formę zajęć z Wychowania Fizycznego.


KOMUNIKAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH
W związku z Zarządzeniem Rektora Z.85.2021.2022 z dnia 26.01.2022 r. wprowadzającym naukę zdalną dla studentów do 20 lutego 2022 r. mieszkańcy Domów Studenta, którzy wykwaterują się z Domu Studenta na czas nauki zdalnej, zachowują możliwość kontynuacji zakwaterowania w tym samym pokoju do 28 lutego 2022 r. włącznie. Zakwaterowanie po 28 lutego 2022 r. będzie możliwe lecz bez gwarancji otrzymania tego samego pokoju.

Nie ma możliwości pozostawienia rzeczy osobistych w pokoju na czas nieobecności w Domu Studenta (pokój należy wysprzątać, zabrać rzeczy osobiste, zdać klucz od pokoju, a wykwaterowanie zgłosić w administracji DS).


KOMUNIKAT - ZAJĘCIA ZDALNE
Liczba zakażeń koronawirusem na Politechnice Bydgoskiej stanowi obecnie niespełna 1% wśród wszystkich studentów i pracowników. Biorąc jednak pod uwagę niepokojące prognozy dotyczące rozwoju pandemii w kraju oraz prośby kierowane przez członków społeczności akademickiej, władze Uczelni podjęły decyzję o wprowadzeniu zdalnego trybu kształcenia.

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora (zobacz), nauka zdalna na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia oraz dla doktorantów Szkoły Doktorskiej obowiązuje od 31 stycznia 2022 roku do 20 lutego 2022 roku.

W przypadku studiów niestacjonarnych I i II stopnia kształcenie zdalne odbywa się od 28 stycznia 2022 roku do 20 lutego 2022 roku.

KOMUNIKAT - ZAJĘCIA ZDALNE
Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem J.M. Rektora w sprawie tymczasowego wprowadzenia realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 > zobacz.
 
Zarządzenie Nr Z.47.2021.2022 Rektora PBŚ z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w okresie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 – pobierz

PILNE!   PILNE!   PILNE!      KOMUNIKAT      PILNE!   PILNE!   PILNE!
Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia jutrzejszego (czwartek, 18 listopada 2021 roku) do dnia 5 grudnia 2021 roku włącznie zajęcia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska realizowane będą TYLKO I WYŁĄCZNIE w formie zdalnej.

KOMUNIKAT
Dla studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę decyzja administracyjna w sprawie przyznania/ nieprzyznania świadczenia będzie udostępniona do odbioru w wersji elektronicznej w USOSweb.

Instrukcja odbioru decyzji > pokaż

DZIEŃ REKTORSKI
Szanowni Państwo,
decyzją JM Rektora Politechniki Bydgoskiej 10 listopada 2021 roku na studiach stacjonarnych obowiązuje dzień rektorski.
 
Bez konieczności odrabiania zajęć.

NOŚ MASECZKĘ!
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Zarządzenie:

 • wprowadza obowiązek zasłania ust i nosa we wszystkich zamkniętych obiektach dla wszystkich (poza nielicznymi wyjątkami)
 • wprowadza obowiązek każdorazowego wietrzenia pomieszczenia (sali), w których odbywają się zajęcia dydaktyczne
 • wprowadza procedurę postępowania w przypadku otrzymania dodatniego wyniku testu na wirusa SARS-CoV-2 studenta, doktoranta, pracownika lub mieszkańca domu studenta niebędącego studentem PBŚ

Zarządzenie - zobacz
Procedura postępowania - zobacz


MLEGITYMACJA STUDENCKA PBŚ
Szanowni Państwo,
przypominamy, że studenci posiadający ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) mogą korzystać z mobilnej wersji tego dokumentu w aplikacji mObywatel.
Szczegóły - zobacz.


PRZERWY W DZIAŁANIU APLIKACJI MOBILNYCH USOS
Szanowni Państwo,
informujemy, że w najbliższych dniach mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w funkcjonowaniu aplikacji mobilnych USOS (Android, iOS).
Zalecamy aktualizację wykorzystywanych przez Państwa aplikacji USOS do najnowszej wersji dostępnej w stosownych punktach dystrybucyjnych (Google Play, App Store).
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki PBŚ

UWAGA!   PRZYPOMINAMY!   ---   AKTUALIZACJA USOS   ---   UWAGA!   PRZYPOMINAMY!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 2.11.2021 roku do dnia 5.11.2021 roku (włącznie) nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS.
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 6.11.2021 roku na godzinę 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki PBŚ

WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z informacją dot. wsparcia finansowego dla studentów -> zobacz.

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   ---   AKTUALIZACJA USOS   ---   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 2.11.2021 roku do dnia 5.11.2021 roku (włącznie) nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS.
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 6.11.2021 roku na godzinę 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki PBŚ

WRACAMY NA UCZELNIĘ !
Szanowni Państwo!
 
Mając na uwadze rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki informujemy, że kształcenie w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Bydgoskiej, we wszystkich jego formach będzie odbywało się w trybie STACJONARNYM.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.


KOMUNIKAT DZIAŁU INFORMATYKI PBŚ
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1141) o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, informujemy, że w najbliższych tygodniach zostaną zmienione adresy domenowe serwisów informatycznych USOS działających w naszej uczelni.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na zmiany adresów domenowych dla następujących systemów:
*USOSweb - Wirtualny Dziekanat - zmiana adresu usosweb.utp.edu.pl na usosweb.pbs.edu.pl
*APD - Archiwum Prac Dyplomowych - zmiana adresu apd.utp.edu.pl na apd.pbs.edu.pl
*ANKIETER - Ankiety studenckie i pracownicze - zmiana adresu ankieter.utp.edu.pl na ankieter.pbs.edu.pl

W kolejnym etapie wprowadzanych modyfikacji nastąpi zmiana loginów do systemów informatycznych USOS - o terminie i zasadach poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Z poważaniem
Dział Informatyki PBŚ


WITAMY W GRONIE STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia, witamy w gronie studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich i dziękujemy za wybranie naszej uczelni.

Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. Proszę Państwa o zapoznanie się z Klauzulą RODO oraz umieszczonymi poniżej informacjami.

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, profesor PBŚ
 
 
KLAUZULA RODO - zobacz

KOMUNIKAT 1 - INFORMACJA O PRZYJĘCIU NA STUDIA - pobierz
KOMUNIKAT 2 - NAJWAŻNIEJSZY JEST DZIEKANAT - pobierz
KOMUNIKAT 3 - SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE DO WOMP W BYDGOSZCZY - pobierz
KOMUNIKAT 4 - REGULAMIN STUDIÓW - pobierz
KOMUNIKAT 5 - ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 - pobierz
KOMUNIKAT 6 - ŚLUBOWANIE STUDENTA - pobierz
KOMUNIKAT 7 - OŚWIADCZENIE STUDENTA W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ UCZELNIĘ - pobierz
KOMUNIKAT 8 - ZMIANA INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA BANKOWEGO - pobierz
KOMUNIKAT 9 - ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS) OD 01 PAŹDZIERNIKA 2021 R - pobierz.
KOMUNIKAT 10 - ZAŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU OD 01 PAŹDZIERNIKA 2021 R. - pobierz
KOMUNIKAT 11 - OBOWIĄZKOWY ADRES E-MAIL W DOMENIE utp.edu.pl - pobierz
KOMUNIKAT 12 - STRONA WIRTUALNEGO DZIEKANATU (USOSweb) ORAZ MOBILNY USOS - pobierz
KOMUNIKAT 13 - ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA - pobierz
KOMUNIKAT 14 - ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ – STYPENDIA I ZAPOMOGI - pobierz
KOMUNIKAT 15 - KONTAKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - pobierz

Terminy zawarte w powyższych komunikatach mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej, wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wszystkie Informacje będą publikowane na stronie internetowej Uczelni http://www.utp.edu.pl/pl/

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPRZYJĘTYCH NA STUDIA - pobierz
PODANIE O ZWROT OPŁATY REKRUTACYJNEJ - pobierz


WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH
W związku z uchyleniem przez Ministra Edukacji i Nauki od dnia 15 sierpnia 2021 r. rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19
ważność nieprolongowanych Elektronicznych Legitymacji Studenckich upływa z dniem 14 października 2021 roku.

KOMUNIKAT IT
Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą nazwy Uczelni czeka nas zmiana loginu do usług firmy Microsoft.

Dotyczy to głównie:
- Teams
- One Drive
- Pakiet Office

Zmiana będzie wykonana 16 sierpnia 2021 roku w godzinach pracy (7-15).
Osoby mające w momencie zmiany uruchomione usługi nie doświadczą przerw czy zerwania spotkania/synchronizacji.
Dopiero potrzeba ponownego zalogowania wymusi skorzystanie z nowego loginu.

Wszystkie członkostwa w grupach, raporty, dane zostają zachowane.

Nowe domeny będą wyglądać następująco:
"o365.utp.edu.pl" zostanie zastąpiona przez "o365.pbs.edu.pl"
"o365.student.utp.edu.pl" zostanie zastąpiona przez "o365.student.pbs.edu.pl".

Państwa hasło zostanie bez zmian.
W przypadku zapomnienia hasła będzie można je zresetować w portalu Unispace, który jest dostępny pod swoim adresem: https://unispace.utp.edu.pl.oraz adresem usługi:https://o365.utp.edu.pl.

Na starszych niewspieranych systemach jak Windows 7 może pojawić się potrzeba odinstalowania i zainstalowania aplikacji. Dotyczy to zwłaszcza OneDrive, gdzie moją pojawić się problemy z synchronizacją.


WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
Zarządzenie Nr Z.175.2020.2021 Rektora UTP z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów pierwszego i drugiego stopnia, podejmujących studia w roku akademickim 2021/2022 - pobierz
Załącznik nr 1 do Z.175.2020.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych (czesne)pobierz
Załącznik nr 2 do Z.175.2020.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. Wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w naucepobierz
Załącznik nr 3 do Z.175.2020.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. Wysokość opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiówpobierz
Załącznik nr 4 do Z.175.2020.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. Wysokość opłat za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatnościpobierz


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
Zarządzenie Nr Z.173.2020.2021 Rektora UTP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022pobierz
Załącznik do zarządzenia nr Z.173.2020.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Szczegółowy terminarz roku akademickiego 2021/2022 w układzie semestralnympobierz


REGULAMIN STUDIÓW UTP
REGULAMIN STUDIÓW UTP – nowy regulamin obowiązuje od 1.10.2021 r. – pobierz

mLegitymacja dla studentów!
Wszyscy studenci mogą już korzystać z mLegitymacji.

Aby złożyć zamówienie wystarczy na stronie usosweb.utp.edu.pl w zakładce "Dla studentów" kliknąć w "mLegitymację". Zostanie wygenerowany kod QR oraz kod aktywacyjny. Od tej pory korzystając z aplikacji mObywatel wszystkie ważne dokumenty są pod ręką!

Więcej informacji - https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka

Ważne: Żeby móc korzystać z mLegitymacji, należy mieć już wystawioną legitymację tradycyjną. mLegitymacja dostępna jedynie po wcześniejszym jednorazowym przedłużeniu legitymacji w dziekanacie.


UWAGA! ZMIANA TERMINU!   ---   Aktualizacja USOS   ---   UWAGA! ZMIANA TERMINU!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 17.05.2021 roku do dnia 21.05.2021 roku (włącznie) nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS (USOS, ANKIETER, APD, EVA, INFORMATOR ECTS, USOSREJESTRACJE, USOSADM W JAVIE, USOSAPI, USOSWEB, BIRT, MIGRATOR, CAS).
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 22.05.2021 roku na godzinę 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki UTP

 ORGANIZACJA SEMESTRU LETNIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
Zarządzenie Nr Z.166.2020.2021 Rektora UTP z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie nr Z.169.2019.2020 Rektora UTP z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 – pobierz
Załącznik nr 1 do Z.166.2020.2021 z dnia 27 maja 2021 r. Szczegółowy terminarz roku akademickiego 2020/2021 w układzie semestralnym – pobierz
Załącznik nr 2 do Z.166.2020.2021 z dnia 27 maja 2021 r. Szczegółowy terminarz roku akademickiego 2020/2021 w układzie kalendarza – pobierz
 
 
Komunikat Rektora w sprawie odrabiania zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, które nie odbyły się w bieżącym semestrze od 07.04.2021 (środa) do 09.04.2021 (piątek) z powodu przedłużenia na ten czas wakacji wiosennych należy odrobić w czasie pozostałych zajęć.

Szczegóły odrobienia zajęć uzgodnią ze studentami prowadzący zajęcia.

 
Zarządzenie Nr Z.151.2020.2021 Rektora UTP z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr Z.120.2020.2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających
w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z wirusem SARS-CoV-2pobierz
Załącznik do Z.151.2020.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. tekst jednolity – pobierz

KOMUNIKAT

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w semestrze letnim. Zmiany!

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami dotyczącymi organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla wydziałów i jednostek międzywydziałowych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Zmianie ulega termin:

 • zakończenia wakacji wiosennych z 06.04.2021 r. (wtorek) na 09.04.2021 (piątek),
 • powrotu do zajęć dydaktycznych po wakacjach wiosennych z 07.04.2021 r. (środa) na 10.04.2021 r. (sobota).

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej do 10 maja.

Zarządzenie Nr Z.150.2020.2021 Rektora UTP z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr Z.169.2019.2020 Rektora UTP z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021pobierz
Załącznik do Z.150.2020.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. tekst jednolity załącznika nr 4 - Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla wydziałów i jednostek międzywydziałowych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021pobierz
 
Zarządzenie nr Z.135.2020.2021 z dnia 2021-03-26 - w sprawie: zmieniające zarządzenie nr Z.169.2019.2020 Rektora UTP z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 – pobierz
Załącznik nr 1 do Z.135.2020.2021 - SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 W UKŁADZIE SEMESTRALNYM w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – pobierz
Załącznik nr 2 do Z.135.2020.2021 - TERMINARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 W UKŁADZIE KALENDARZA ROKU AKADEMICKIEGO – pobierz
Załącznik nr 3 do Z.135.2020.2021 - Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla wydziałów i jednostek międzywydziałowych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 – pobierz
 
Tekst jednolity Zarządzenia Nr Z.169.2019.2020 Rektora UTP z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021pobierz
 
Zarządzenie Nr Z.121.2020.2021 Rektora UTP z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z wirusem SARS-CoV-2 – pobierz
Załącznik do Z.121.2020.2021 z dnia 17 marca 2021 r. – pobierz
 
Zarządzenie Nr Z.134.2020.2021 Rektora UTP z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Z.120.2020.2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z wirusem SARS-CoV-2 – pobierz
Załącznik nr 1 do Z.134.2020.2021 z dnia 26 marca 2021 r. tekst jednolity – pobierz
 
Zarządzenie Nr Z.120.2020.2021 Rektora UTP z dnia 8 marca 2021 w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z wirusem SARS-CoV-2 - pobierz
 
Zarządzenie Nr Z.104.2020.2021 Rektora UTP z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr Z.169.2019.2020 Rektora UTP z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 – pobierz
Załącznik nr 1 do Z.104.2020.2021 z dnia 1 lutego 2021 r. oraz załącznik nr 4 do Z.169.2019.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. – organizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla wydziałów i jednostek międzywydziałowych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 – pobierz
Załącznik nr 2 do Z.104.2020.2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – tekst jednolity zarządzenia Nr Z.169.2019.2020 Rektora UTP z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 – pobierz

PILNE INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH na studia drugiego stopnia, na SEMESTR LETNI 2020/2021

Szanowni Państwo, zakończyliśmy rekrutację na studia drugiego stopnia, na semestr letni 2020/2021. Gratulujemy przyjęcia na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i dziękujemy za wybranie naszego Uniwersytetu.

Semestr letni rozpoczyna się już jutro, tj. 23 lutego w formie zdalnej (i do 30 marca potrwa w formie zdalnej). W związku z tym oraz trwającą sytuacją epidemiczną i utrudnionym kontakcie osobistym z dziekanatami zobowiązuję do niezwłocznego zapoznania się z tym, co najważniejsze:

Wszystkie osoby przyjęte na studia drugiego stopnia w UTP zobowiązuję do PILNEGO pobrania poniższych dokumentów oraz ich wydrukowanie (lub przepisanie - czytelnie), podpisanie i przesłanie do Uniwersytetu w formie papierowej na adres pocztowy właściwego dziekanatu w terminie do 05.03.2021 r. (piątek):

ŚLUBOWANIE ->pobierz
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ->pobierz
WNIOSEK O ELS (wyłącznie studenci przyjęci spoza UTP) ->pobierz

 

PILNE KOMUNIKATY dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia

• KOMUNIKATY dla osób przyjętych na studia stacjonarne ->pobierz
• KOMUNIKATY dla osób przyjętych na studia niestacjonarne ->pobierz

KLAUZULA RODO ->pobierz
Wykaz adresów dziekanatów wydziałów ->pobierz

Szczegóły dotyczące sposobu organizacji semestru letniego 2020/2021 ->pobierz
(pełna treść zarządzenia Z.169.2019.2020 w sprawie organizacji r. a. 2020/2021 (z późn. zm.) jest dostępna na stronie: https://utp.edu.pl/pl/student/studia-i-stopnia/organizacja-dydaktyki/organizacja-roku-akademickiego

 

PILNE INFORMACJE DLA OSÓB NIEPRZYJĘTYCH na studia drugiego stopnia, na SEMESTR LETNI 2020/2021

Szanowni Państwo,
W związku z nieuruchomieniem kształcenia na wybranym kierunku z powodu zbyt malej liczby zgłoszeń lub niespełnienia zasad postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego w rekrutacji na dany kierunek studiów należy złożyć podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.
Wypełnione oraz podpisane podanie należy zeskanować i wysłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@utp.edu.pl

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej ->pobierz

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, profesor uczelni


 KOMUNIKAT JM REKTORA
DZIEŃ REKTORSKI -> szczegóły

 WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI W CZASIE STANU EPIDEMII
Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Analogicznie wygląda sprawa ważności legitymacji doktoranta. Zgodnie z art. 198b ustawy, w przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Zatem legitymacje, których ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.

Podstawa prawna:

 • Art. 51b ust. 4 i art. 198b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835).

MICROSOFT TEAMS - JAK KORZYSTAĆ?
Jednym z narzędzi, z którego korzystają wykładowcy i studenci UTP do nauki zdalnej jest Microsoft Teams.
 
Zachęcamy do skorzystania z materiałów szkoleniowych, które są dostępne: https://utpedupl.sharepoint.com/sites/Szkolenia.
 
Aby móc je obejrzeć konieczne jest zalogowanie kontem w domenie @o365.utp.edu.pl lub @o365.student.utp.edu.pl. Takie konto zakłada się na http://o365.utp.edu.pl.
 
    Reset hasła na stronie http://o365.utp.edu.pl w sekcji „Moje konto”.
    Hasło można odebrać na https://webmail.utp.edu.pl.
    Inne problemy można zgłaszać mailowo: o365@utp.edu.pl.

KOMUNIKAT
Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

WAŻNY KOMUNIKAT
Uwaga Studenci
Od 19 października 2020 r. realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej pobierz

Komunikat dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora  Z.28.2020.2021, od dzisiaj (07.10.2020) do odwołania na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii zawieszono realizowanie zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia będą przenoszone na inne terminy bądź realizowane zdalnie. Informacje co do ewentualnej zmiany formy zajęć będą przekazywać na bieżąco prowadzący.
 
Nowe terminy zajęć stacjonarnych zostaną podane wraz z końcem obowiązywania ww. zarządzenia.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Spotkania organizacyjne dla studentów I roku

Narzędzia do nauki zdalnej
Drodzy Studenci!
Otrzymaliście już dostęp do poczty UTP (https://webmail.utp.edu.pl) oraz instrukcje dostępowe do różnych systemów http://ls.utp.edu.pl/KnowledgeBase. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku w trybie hybrydowym (mieszanym) prosimy o założenie kont do nauki zdalnej. 
Konta są zakładane na stronie: http://o365.utp.edu.pl/.
 
Do zalogowania należy użyć otrzymany login w postaci login@utp.edu.pl oraz otrzymane hasło. Po zalogowaniu będą mogli Państwo utworzyć konto w systemie Microsoft. Dostęp do pełnego pakietu MS Office na cały okres studiów jest darmowy. Pakiet może być wykorzystany na 5 dowolnych komputerach.
 
Hasło do systemu Microsoft zostanie dostarczone po aktywacji konta na pocztę UTP dostępną pod adresem: https://webmail.utp.edu.pl. Poszczególne usługi dostarczane przez Microsoft są dostępne na platformie: https://portal.office.com.
 
Do nauki zdalnej wykładowcy UTP będą wykorzystywali dwa narzędzia: Microsoft Teams oraz Cisco Webex. Po założeniu grup ćwiczeniowych/wykładowych na pocztę UTP zostaną wysłane kody. Należy ich użyć w aplikacji Microsoft Teams w celu dołączenia do zespołu. Instrukcja: http://ls.utp.edu.pl/KnowledgeBase#29.
 
W każdej grupie będą pojawiać się informacje o godzinach zajęć oraz zadania do realizacji w trakcie semestru.
 
Sama aplikacja Teams może zostać u państwa:
•zainstalowana wraz z całym pakietem office za pomocą witryny: https://portal.office.com
•uruchomiana w przeglądarce po wejściu na https://portal.office.com
 
W razie problemów możecie Państwo kontaktować się:
 
•w sprawie kont Microsoft Office: o365@utp.edu.pl
•w sprawie USOSweba: usosweb@utp.edu.pl
 

Komunikat w sprawie legitymacji studenckich
Legitymacje studenckie i legitymacje doktoranta są ważne bez konieczności ich przedłużania do dnia 29 listopada 2020 r.
Osoby przyjęte na I rok studiów, które złożyły wniosek o wydanie legitymacji studenckiej będą mogły odebrać ją w dziekanacie danego Wydziału.

Organizacja dydaktyki i procedury bezpieczeństwa na UTP
Zarządzenie Rektora UTP w sprawie organizacji r.a. 2020/2021
- Z.169.2019.2020 z 22.07.2020 (t.j. Z.10.2020.2021 z 16.09.2020) -> pobierz
- załącznik nr 1 (terminarz) -> pobierz
- załącznik nr 2 (kalendarz) -> pobierz
- załącznik nr 3 (semestr zimowy hybrydowo - bloki zajęciowe) -> pobierz
 
Zarządzenie Nr Z.23.2020.2021 Rektora UTP z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z wirusem SARS-CoV-2 –> pobierz
- załącznik do zarządzenia – tekst jednolity zarządzenia Nr Z.11.2020.2021 –> pobierz
 
Zarządzenie Nr Z.11.2020.2021 Rektora UTP z dnia 16 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z wirusem SARS-CoV-2 - ) -> pobierz
 
Zarządzenie Nr Z.14.2020.2021 Rektora UTP z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa sanitarnego w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy –> pobierz
- załącznik nr 1 – Procedury bezpieczeństwa sanitarnego podczas zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy -> pobierz
- załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa sanitarnego podczas zajęć dydaktycznych na UTP – Instruktaż stanowiskowo-sanitarny dla osób uczestniczących w zajęciach dydaktycznych -> pobierz
- załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa sanitarnego podczas zajęć dydaktycznych na UTP – Lista obecności oraz oświadczenie -> pobierz
- załącznik nr 3 do Procedur bezpieczeństwa sanitarnego podczas zajęć dydaktycznych na UTP – Protokół z kontroli pomieszczeń i budynków dotyczący procedury bezpieczeństwa sanitarnego podczas zajęć na UTP –> pobierz
 
Zarządzenie Nr Z.17.2020.2021 Rektora UTP z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z wirusem SARS-CoV-2 -> pobierz
- załącznik do zarządzenia – Protokół z egzaminu (zaliczenia)* ustnego przeprowadzonego w formie zdalnej –> pobierz

Komunikaty dla osób przyjętych na studia w UTP w r a. 2020/2021
Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i dziękujemy za wybranie naszego Uniwersytetu.
Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. W związku z sytuacją epidemiczną i utrudnionym kontakcie osobistym zachęcam do dokładnego zapoznania się z załączonymi poniżej komunikatami i informacjami.
 
Komunikaty dla osób przyjętych na studia pierwszego stopnia
KOMUNIKATY dla osób przyjętych na studia stacjonarne (Tura 1)->pobierz 
KOMUNIKATY dla osób przyjętych na studia stacjonarne (Tura 2)->pobierz
KOMUNIKATY dla osób przyjętych na studia niestacjonarne (Tura 1)->pobierz 
KOMUNIKATY dla osób przyjętych na studia niestacjonarne (Tura 2)->pobierz

Komunikaty dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia
KOMUNIKATY dla osób przyjętych na studia stacjonarne (Tura 1)->pobierz
KOMUNIKATY dla osób przyjętych na studia niestacjonarne (Tura 1)->pobierz

KLAUZULA RODO ->pobierz
Wszystkie osoby przyjęte na studia w UTP proszę o pobranie poniższych dokumentów oraz ich wydrukowanie (lub przepisanie - czytelnie), podpisanie i przesłanie do Uniwersytetu w formie papierowej na adres pocztowy właściwego dziekanatu w terminie do 01.10.2020 r. (studia niestacjonarne nie później niż w czasie pierwszego zjazdu)
ŚLUBOWANIE ->pobierz 
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ->pobierz 
WNIOSEK O ELS ->pobierz 
Szczegóły w ww. Komunikatach
 
Wykaz adresów dziekanatów wydziałów ->pobierz

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, profesor uczelni
 

Aktualizacja USOS
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 24.08.2020 roku do dnia 28.08.2020 roku (włącznie) nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS (USOS, USOSWEB, USOSAPI, APD, ANKIETER, PLANISTA, SRS, BIRT, MIGRATOR, INFORMATOR ECTS, CAS).
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 29.08.2020 roku na godzinę 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki UTP

Nabór wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta na rok 2020/2021
Drodzy Studenci.
 
Począwszy od 4 lipca br. udostępniamy Wam możliwość złożenia wniosku o zakwaterowanie w Domu Studenta UTP w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem systemu USOSweb. Dostępne będą pokoje 1-osobowe lub 2-osobowe w Domach Studenta w Fordonie (F1 oraz F2) oraz Domu Studenta B1 na Błoniu. O przyznaniu miejsca zdecyduje kolejność zgłoszeń.
 
W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym zaleca się zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych. W związku z powyższym zwiększamy ich liczbę, a o przyznaniu zadecyduje jedynie kolejność zgłoszeń (nie ma konieczności dokumentowania stanu zdrowia).
 
Jeżeli zdecydujecie się na zamieszkanie w pokoju 2-osobowym zostaniecie zakwaterowani z osobą, którą wskażecie we wniosku. W przypadku braku wskazania drugiej osoby, o jej wyborze zdecyduje administracja DS. 
 
Wszystko co  musicie zrobić to wypełnić wniosek o zakwaterowanie w systemie USOSweb https://usosweb.utp.edu.pl Nie ma obowiązku składania wydruku wniosku ani dodatkowych dokumentów. Z systemu USOSweb dowiecie się również jaki status ma Wasz wniosek i w jakim pokoju zostaliście zakwaterowani. Dostaniecie również możliwość rezygnacji z zakwaterowania.
 
O miejsca będziecie mogli ubiegać się w 4 turach:
 
Tura 1: 4-19 lipca
Tura 2: 1-16 sierpnia
Tura 3: 1-20 września
Tura 4: 1-7 października
 
z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w turze 3 i 4 mają osoby przyjęte na I rok studiów.
 
Ceny za zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych nie uległy zmianie i wynoszą: 400 zł miesięcznie w DS Błonie oraz w DS Fordon w segmentach 4-pokojowych, 420 zł miesięcznie w DS. Fordon w segmentach 2-pokojowych. Cena za pokój 1-osobowy wynosi 600 zł miesięcznie w DS Błonie oraz w DS Fordon w segmentach 4-pokojowych, 620 zł miesięcznie w DS Fordon w segmentach 2-pokojowych.
 
Instrukcja wypełniania wniosku: pobierz
 

Kurs "Zasoby elektroniczne BG UTP" na uczelnianej platformie e-learningowej
Szanowni Studenci!
 
            Dział Informacji Naukowej BG UTP, wspomagając zdalne nauczanie i pracę na odległość, przygotował dla Państwa na  uczelnianej platformie e-learningowej kurs w formie prezentacji : Zasoby elektroniczne BG UTP
 
Prezentacja ma na celu wskazanie e-źródeł, do których Biblioteka ma dostęp oraz pomoc w korzystaniu z nich.
 
Adres uczelnianej platformy e-learningowej : moodle.utp.edu.pl
 
Należy się tam zarejestrować, zalogować, a następnie wybrać " Zasoby elektroniczne BG UTP" (proszę wybrać kurs odpowiedni dla swojego wydziału) a następnie kliknąć w "Zapisz się" .
 
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Informacji Naukowej BG UTP,   tel. 340-80-77, bibinfo@utp.edu.pl

Organizacja dydaktyki i procedury bezpieczeństwa na UTP
Szanowni Studenci,
Szanowni Pracownicy
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:
•Komunikat Koordynatora ds. bezpieczeństwa UTP:
- ważne informacje dla studenta – pobierz
- ważne informacje dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne – pobierz
•Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 110.2019.2020 Rektora UTP z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności  akademickiej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – pobierz
•Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr Z.72.2018.2019 Rektora UTP z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 – pobierz
•Terminarz semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 - pobierz
•Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 – pobierz
•Procedury bezpieczeństwa sanitarnego UTP - pobierz
•Zarządzenie w sprawie zasad zakwaterowania w Domach Studenta  UTP po przywróceniu ich funkcjonowania z dniem 1 czerwca 2020 r.  – pobierz
 
Plan zajęć realizowanych w na terenie UTP oraz zajęć terenowych umieszczony będzie na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.
 
Marcin Drechny
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich UTP
 

 

Od 1 czerwca wznawiamy działalność dydaktyczną Uczelni w ograniczonym zakresie
Szanowni Studenci,
Szanowni Pracownicy
 
Działając na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 21 maja 2020 r. (http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000091101.pdf) z dniem 1 czerwca 2020 r. przywraca się możliwość prowadzenia na terenie UTP zajęć dydaktycznych, których w szczególności z uwagi na formę zajęć lub ich specyfikę, w tym możliwości techniczne i organizacyjne nauczycieli akademickich i studentów nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
W tym celu opracowane zostały procedury bezpieczeństwa, a zasady przebywania i realizacji zajęć dydaktycznych w formie komunikatu Koordynatora ds. bezpieczeństwa UTP ukażą się na stronie internetowej UTP oraz USOSweb i zostaną Państwu przesłane drogą mailową na adres w domenie UTP. 
 
Od 1 czerwca 2020 r. za zgodą dziekana będzie można prowadzić niezbędne prace badawcze w celu dokończenia pracy dyplomowej.
 
Prodziekani ustalą zajęcia, które będą realizowane na terenie Uniwersytetu z uwagi na brak możliwości ich realizacji z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 
Od 1 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2020 r. (BLOK 1) prowadzone będą na wydziałach wybrane zajęcia, których nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym czasie prowadzone będą zajęcia tylko i wyłącznie dla studentów ostatniego semestru studiów I i II stopnia oraz studentów studiujących w ramach programu ERASMUS+.
 
Od 15 czerwca 2020 r. do 12 lipca 2020 r. (BLOK 2) prowadzone będą na wszystkich wydziałach (z wyłączeniem WTIiE) wybrane zajęcia, których nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Od 13 lipca 2020 r. do 9 sierpnia 2020 r. (BLOK 3) prowadzone będą na WTIiE wybrane zajęcia, których nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Terminy letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej w ZAŁĄCZNIKU.
 
Plan zajęć ukaże się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.
 
Będzie możliwość zamieszkania w Domu Studenta, z tym że, ze względu na wymogi sanitarne, każdy student będzie miał przydzielony samodzielny pokój. Wspólnie w pokoju dwuosobowym będą miały możliwość zamieszkania wyłącznie rodziny (np. małżeństwo, rodzeństwo). Obecne umowy zostaną rozwiązane, a mieszkaniec DS będzie mógł odebrać z depozytu swoje rzeczy lub nawiązać nową umowę miesięczną lub zakwaterować się płacąc za dobę. 
 
Zamieszkać będą mogli studenci i pracownicy UTP.
 
Praktyki studenckie należy zrealizować do 30 września 2020 r.
 
Stosowne zarządzenia dotyczące szczegółowej organizacji semestru letniego, organizacji zajęć dydaktycznych oraz zamieszkania w Domach Studenta są przygotowywane i ukażą się w bieżącym tygodniu. 
 
Marcin Drechny
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich UTP

 

Komunikat w sprawie legitymacji studenckich
W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.
Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 

Komunikat prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich
Szanowni Studenci

Informujemy, że zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 14 maja 2020 r. (https://www.gov.pl/web/nauka/stopniowe-znoszenie-ograniczen-w-dzialalnosci-uczelni-i-instytutow-pan) rozpoczęliśmy prace przygotowawcze, które pozwolą na częściowe przywrócenie działalności dydaktycznej na UTP. Podstawą opracowania nowych planów organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym będą wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, na które czekamy.
Do czasu opracowania procedur i planów częściowego przywracania działalności obowiązuje bezterminowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w formie bezpośredniej (zarządzenie Rektora nr Z.110.2019.2020 z dnia 11 marca 2020 r.). Jedyną formą dydaktyczną są zajęcia w formie zdalnej.
Zmianom będzie podlegać: organizacja roku akademickiego 2019/2020 (w tym terminy realizacji zajęć praktycznych, terminy sesji), zasady zakwaterowania w Domach Studenta, zasady realizacji badawczych prac dyplomowych na terenie UTP, realizacja zajęć, które nie zostały zrealizowane w formie zdalnej.
Stosowne komunikaty ukażą się na stronie UTP.

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich UTP
Marcin Drechny

 

Zarządzenie w sprawie zaliczeń i egzaminów zdalnych

Informacja dotycząca trybu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem
technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 - sprawdź.

 

PILNE komunikaty i informacje dla osób przyjętych na studia II stopnia w UTP

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i dziękujemy za wybranie naszego Uniwersytetu. 
Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. W związku z obecną sytuacją epidemiczną i utrudnionym kontakcie osobistym szczególnie zachęcam do dokładnego zapoznania się z załączonymi poniżej komunikatami i informacjami.

KOMUNIKATY -> pobierz
KLAUZULA RODO -> pobierz
 
Wszystkie osoby przyjęte na studia proszę o pobranie poniższych dokumentów oraz ich wydrukowanie (lub przepisanie - czytelnie), podpisanie, zeskanowanie do pliku PDF i przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy Uniwersytetu, dedykowany dla wybranego przez Państwa kierunku studiów (wykaz adresów e-mail poniżej), w dniu 20.04.2020 r. (poniedziałek) – pierwszy dzień zajęć dydaktycznych – kształcenie w formie zdalnej.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy zamiast skanu czytelne zdjęcie wypełnionych dokumentów.
 
WYKAZ ADRESÓW E-MAIL -> pobierz

ŚLUBOWANIE -> pobierz
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE -> pobierz
WNIOSEK O ELS (dla osób przyjętych spoza UTP) -> pobierz
 
Osoby przyjęte na studia potrzebujące zaświadczenia o studiowaniu w UTP składają wniosek o jego przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy Uniwersytetu, na zasadach j. w. 
 
WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU -> pobierz
 
Szczegóły w ww. Komunikatach
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr inż. Marcin Drechny, profesor uczelni
 

 

Witaj w systemie USOSweb
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Telefoniczne konsultacje psychologiczne dla studentów i doktorantów UTP
 
Zapraszamy studentów i doktorantów naszej Uczelni do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z naszym psychologiem 
mgr Marią Kolmetz pod numerem telefonu 52 340 88 99.
 
Terminy konsultacji: 
 • poniedziałek 16.00 – 18.00
 • wtorek 15.00 – 18.00
 • piątek 16.00 – 18.00 

Informujemy, że obsługiwane będą wyłącznie połączenia w godzinach dyżuru. 
Telefoniczne konsultacje psychologiczne będą prowadzone w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych. 
 
 
 
Uwaga studenci!

Informacje dotyczące dyżurów dziekanatów poszczególnych wydziałów znajdziesz na
stronie internetowej Uczelni:

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
 
 
 
Uwaga studenci!

Jeśli składałeś/aś w systemie USOSweb  podanie do Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich
lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich
np. o rejestrację warunkową, powtarzanie semestru, itp. sprawdź odpowiedź
i zapoznaj się ze szczegółami wydanego rozstrzygnięcia.

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
 
 
 
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Drodzy Studenci

Począwszy od 2 kwietnia br. uruchamiamy dla Was możliwość zdalnego złożenia wniosku
o stypendium dla osób niepełnosprawnych z funduszu stypendialnego za pośrednictwem USOSweb.
Informacje dotyczące sposobu wnioskowania znajdziesz TUTAJ.
 
 
 
Wnioski o zapomogi

Drodzy Studenci

Począwszy od 1 kwietnia br. uruchamiamy dla Was możliwość zdalnego złożenia wniosku o zapomogę
z funduszu stypendialnego za pośrednictwem systemu USOSweb.
Wnioski w tej formie będzie można składać w czasie trwania ograniczeń związanych ze stanem epidemii.
Wysokość zapomogi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, zgodnie
z Zarządzeniem Rektora Z.122.2019.2020 z dnia 27.03.2020 r, wynosi 500 zł.
Informacje dotyczące sposobu wnioskowania znajdziesz TUTAJ.
 
 
 
Absolwenci!
Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety satysfakcji absolwentów, ponieważ jej wyniki pozwolą nam na podjęcie działań doskonalących >> Wypełnij.
Dziękujemy za poświęcony czas.
 
 
 
Szanowni Studenci,
uprzejmie informuję, że termin złożenia podania w USOSweb w sprawie rejestracji warunkowej lub powtarzania semestru upływa z dniem 8 marca 2020r.
Niezłożenie podania w ww. terminie będzie skutkowało rozpoczęciem procedury skreślenia z listy studentów.
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich UTP
dr inż. Marcin Drechny 
 
 
 
Szanowni Studenci,
Biblioteka Główna (www.bg.utp.edu.pl) oferuje możliwość subskrypcji newslettera.
Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem informacji o nowościach książkowych, nowych zasobach elektronicznych, dostępach testowych, wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę, szkoleniach, prezentacjach oraz zmianach godzin otwarcia BG i bibliotek wydziałowych zachęcamy do zapisania się.
 
 
 
Uwaga studenci
Podania o rejestrację warunkową, powtarzanie semestru, itp. należy składać w systemie USOSweb po uzyskaniu wszystkich ocen z przedmiotów innych niż te, o których mowa w podaniu, w tym także z przedmiotów realizowanych w ramach długu punktowego. Ostateczny termin wpisania przez nauczycieli akademickich ocen do elektronicznych protokołów zaliczeń i egzaminów w USOSweb upływa 2 marca 2020 r.
Prosimy o bieżące monitorowanie kompletności i poprawności wpisanych ocen na indywidualnym koncie w systemie USOSweb.
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
 

 
Szanowni Studenci
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od 1 lutego 2020 roku udostępniony został w systemie USOSweb moduł Podania.
 
Od 1 lutego br. składanie i rozpatrywanie podań oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w indywidualnych sprawach studentów podlegających załatwieniu w drodze rozstrzygnięcia (rejestracja warunkowa, powtarzanie semestru; indywidualna organizacja studiów, urlop, przeniesienie, zaliczenie/egzamin komisyjny) odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
 
Studenci składają podania oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy i otrzymują odpowiedzi poprzez indywidualne konto w systemie USOSweb.
 
Szczegóły dostępne:
Zarządzenie Nr Z.91.2019.2020 Rektora UTP z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku składania i rozpatrywania podań oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w indywidualnych sprawach studentów podlegających załatwieniu w drodze rozstrzygnięcia w systemie USOS/USOSweb w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – pobierz
Załącznik do zarządzenia – pobierz

Instrukcja dla studentów –
pobierz
 
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich
dr inż. Marcin Drechny
 
 
 
Uwaga studenci
Podanie złożone w systemie USOSweb jest widoczne przez dziekanat i prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich dopiero po najbliższej synchronizacji USOSweb z główną bazą danych USOS (codziennie po godz. 4.45)
Odpowiedź udzielona przez prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich danego dnia pojawia się w USOSweb po najbliższej synchronizacji danych.
 
 
Opiniowanie podań w systemie USOSweb – instrukcja dla pracowników - pobierz
Uwaga:
Zgodnie z instrukcją pracownik wyraża swoją opinię w systemie USOSweb, a nie jako odpowiedź na maila przesłanego przez pracownika dziekanatu/prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich.
 


Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2020 r.

został powołany Koordynator ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich.

Wystarczy wypełnić kwestionariusz oceny.
Wyniki badania pozwolą na doskonalenie jakości kształcenia.
 

Jednolity System Antyplagiatowy - JSA

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2019 roku Uczelnia ma obowiązek sprawdzania prac dyplomowych studentów w JSA – zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. APD zostało przystosowane do tych wymogów. Żądanie sprawdzenia pracy jak do tej pory wysyła Promotor. Zmianą jest konieczność zaakceptowania wyników sprawdzenia pracy przez promotora. Bez tej akceptacji praca nie przejdzie do kolejnego kroku i nie zostanie dopuszczona do obrony (link do nowej instrukcji dla promotora).

UWAGA: zgodnie z wymogami JSA wielkość przekazywanego pliku została ograniczona do 15MB.

Interpretacja wyników w JSA opisana jest szczegółowo pod nastepującymi adresami:
https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik:wynik_badania:jak_czytac_wynik_badania
https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik:wynik_badania:analiza_tekstu
https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik:wynik_badania:opis_strony_wyniku

 

Wcześniejsze informacje znajdują się w zakładce Komunikaty.

 

   W lipcu 2009 roku Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy rozpoczął wdrażanie nowego systemu obsługi studiów – USOS. Od roku akademickiego 2010/2011 system ten będzie obsługiwał wszystkich nowoprzyjętych studentów UTP studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia, na wszystkich uruchomionych kierunkach kształcenia. Dostęp do systemu USOS mają tylko i wyłącznie pracownicy dziekanatów. Wraz z systemem USOS uruchomiony został Wirtualny Dziekanat – USOSweb.
   USOSweb to internetowa aplikacja, ściśle współpracująca z USOS, przeznaczona dla studentów (w późniejszym czasie również dla pracowników dydaktycznych), przenosząca na płaszczyznę elektroniczną wiele czynności związanych z organizacją i dokumentacją przebiegu studiów. Należy pamiętać, że USOSweb będzie nieustannie zwiększał swoje możliwości poprzez uruchamianie w nim nowych funkcjonalności.
    Dane pomiędzy USOS a USOSweb aktualizowane są podczas procesu zwanego migracją. Na stronie głównej USOSweb znajduje się informacja ile czasu upłynęło od czasu ostatniej migracji. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie zmiany wprowadzone przez pracowników dziekanatów w systemie USOS po tym terminie będą widoczne w serwisie USOSweb dopiero po kolejnej migracji.
    Obecnie migracja danych odbywa się jeden raz w ciągu doby (o godzinie 4:45 i trwa około 20 minut). W trakcie procesu migracji serwis USOSweb jest niedostępny.

Ważne informacje o których warto pamiętać:
– konto USOSweb zostanie zablokowane na 20 minut po czterokrotnym podaniu niewłaściwego hasła;
– za kompletność, aktualność i poprawność danych widocznych w USOSweb odpowiadają Dział Spraw Studenckich UTP oraz dziekanaty jednostek dydaktycznych;
– USOSweb poprawnie współpracuje z przeglądarkami: Internet Explorer, Firefox oraz Opera, w których aktywna jest obsługa tzw. ciasteczek (ang. Cookies) oraz języka skryptowego JavaScript;
– identyfikatorem studenta w systemie USOSweb UTP jest uczelniany adres poczty elektronicznej;
– poważne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres: usosweb@utp.edu.pl.

Zanim zdecydujesz się do nas napisać o swoim problemie, sprawdź czy odpowiedzi nie znajdziesz w dziale
często zadawanych pytań.


Administrator USOSweb UTP

 

 

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)