Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: 17 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 503 dni temu
INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT STUDENTÓW

Numer konta rekrutacyjnego przydzielony na czas rekrutacji przestał obowiązywać wraz z jej zakończeniem.

Po przyjęciu na studia obowiązują NOWE, INDYWIDUALNE numery kont bankowych, tj.:

– numer konta do opłat należności związanych z TOKIEM STUDIÓW m. in. do opłat należności za druki np. elektroniczną legitymację studencką (ELS), opłat czesnego na studiach niestacjonarnych, opłat należności za niezadowalające wyniki w nauce wynikające z powtarzania określonych zajęć dydaktycznych;

– numer konta do opłat należności związanych z ZAKWATEROWANIEM w domu studenta (studia stacjonarne - dotyczy osób korzystających z zakwaterowania).

Uwaga:

Numery kont bankowych są indywidualne (generowane na podstawie nr PESEL) i nie mogą być udostępniane ani przekazywane innym osobom.

Studenci kontynuujący kształcenie w uczelni (np. na studiach drugiego stopnia, wznawiający, przyjęci na studia w drodze rekrutacji ponownie) zachowują dotychczasowe nr kont bankowych do wpłat związanych z tokiem studiów oraz zakwaterowaniem w DS.


ZASADY ROZLICZANIA WPŁAT STUDENTÓW NA KONCIE W USOS

Wpłaty rozliczają się zgodnie z art. 451 Kodeksu cywilnego tj. zgodnie z tytułem wpłaty. Jeżeli wpłata nie posiada wskazania w jaki sposób ma być rozliczona  – pokryje najstarszą należność.
Nieterminowe wnoszenie opłat (w tym także za druki) skutkuje automatycznym naliczaniem odsetek ustawowych.


INFORMACJA O KONIECZNOŚCI PODPISANIA Oświadczenia studenta
w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet
Zgodnie z Regulaminem studiów student ma obowiązek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z opłatami za usługi edukacyjne oraz innymi opłatami pobieranymi przez Uczelnię. Wzór oświadczenia określa zarządzenie rektora.

Informacje o wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez uczelnię oraz zasady i terminy ich wymagalności, tryb i warunki zwalniania z tych opłat są dostępne (w formie zarządzeń lub wyciągów) na stronie internetowej uczelni w Biuletynie informacji publicznej (BIP) https://bip.utp.edu.pl/artykuly/62/oplaty-studenckie

Od r. a. 2021/2022 Oświadczenie studenta w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez uczelnię będzie dostępne do złożenia na stronie Wirtualnego Dziekanatu (USOSweb) oraz aplikacji Mobliny USOS od 01 października.

Oświadczenie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem swojego konta studenta w USOSweb lub w aplikacji Mobliny USOS, w terminie od 01 do 21 października.

Uwaga:

Niezłożenie Oświadczenia uniemożliwi dalsze korzystanie z konta studenta na stronie USOSweb oraz aplikacji Mobilny USOS.

Studenci, którzy rozpoczęli studia wcześniej i podpisali oświadczenia lub umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne studiują na warunkach wynikających z tych oświadczeń lub określonych w umowach.

W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie trwania semestru należy niezwłocznie złożyć pisemną rezygnację ze studiów (osobiście lub listownie w dziekanacie Wydziału), aby nie skutkowało to ponoszeniem opłat – w takim przypadku czesne za studia niestacjonarne jest naliczane proporcjonalnie do liczby zjazdów, które odbyły się do daty wpływu rezygnacji do uczelni.

WNIOSKI O WYSTAWIENIE FAKTUR VAT

WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY VAT (po dokonaniu wpłaty)  >> pobierz wniosek

Wniosek o wystawienie faktury VAT za usługi edukacyjne SKŁADA STUDENT (także w przypadku, gdy płatnikiem jest Firma) po dokonaniu wpłaty w Dziekanacie Wydziału, w terminie:

  • podpisania oświadczenia/ umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne,
  • przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego/ semestru, nie później niż w terminie wpłaty pierwszej raty,
  • przed upływem 5. dnia od daty wpłaty.

WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA (przed dokonaniem wpłaty)  >> pobierz wniosek 

Wniosek o wystawienie faktury PRO FORMA za usługi edukacyjne SKŁADA PŁATNIK – Firma przed dokonaniem płatności w Dziekanacie Wydziału, w terminie nie później niż 14 dni przed datą wpłaty wymaganej należności.

UWAGA:

Na okres roku akademickiego obowiązuje jeden wniosek.

Ponowne złożenie wniosku w roku akademickim powinno nastąpić w przypadku zmiany danych odbiorcy lub płatnika.

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)