Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 276 dni temu
INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT STUDENTÓW

Numer konta rekrutacyjnego przydzielony na czas rekrutacji przestaje obowiązywać wraz z jej zakończeniem.

Po przyjęciu na studia obowiązują NOWE, INDYWIDUALNE numery kont bankowych, tj.:

- numer konta do opłat należności związanych z TOKIEM STUDIÓW m. in. do opłat należności za druki np. elektroniczną legitymację studencką (ELS), opłat czesnego na studiach niestacjonarnych, opłat należności za niezadowalające wyniki w nauce wynikające z powtarzania określonych zajęć dydaktycznych;
- numer konta do opłat należności związanych z ZAKWATEROWANIEM w domu studenta (studia stacjonarne - dotyczy osób korzystających z zakwaterowania).

UWAGA:

Numery kont bankowych są indywidualne (generowane na podstawie nr PESEL) i nie mogą być udostępniane ani przekazywane innym osobom.
Studenci kontynuujący kształcenie w uczelni (np. na studiach drugiego stopnia, wznawiający, przyjęci na studia w drodze rekrutacji ponownie) zachowują dotychczasowe nr kont bankowych do wpłat związanych z tokiem studiów oraz zakwaterowaniem w DS.


WYSOKOŚĆ, ZASADY I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Informacje o wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez uczelnię oraz zasady i terminy ich wymagalności, tryb i warunki zwalniania z tych opłat są dostępne (w formie zarządzeń lub wyciągów) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) https://bip.pbs.edu.pl/artykuly/62/oplaty-studenckie

W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie trwania semestru czesne za studia niestacjonarne jest naliczane proporcjonalnie do liczby zjazdów, które odbyły się do daty wpływu rezygnacji do uczelni (stąd ważne jest, aby rezygnację złożyć niezwłocznie z chwilą zaistnienia okoliczności uniemożliwiających kontynuowanie studiów, aby nie skutkowało to ponoszeniem zbędnych opłat).


ZASADY ROZLICZANIA WPŁAT STUDENTÓW NA KONCIE W USOS

Wpłaty rozliczają się zgodnie z art. 451 Kodeksu cywilnego, tj. zgodnie z tytułem wpłaty. Jeżeli wpłata nie posiada wskazania w jaki sposób ma być rozliczona – pokryje najstarszą należność.

Nieterminowe wnoszenie opłat skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych. Odsetki naliczają się automatycznie.


INFORMACJA O KONIECZNOŚCI PODPISANIA OŚWIADCZENIA STUDENTA W SPRAWIE OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ORAZ INNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ UCZELNIĘ
Zgodnie z Regulaminem studiów student ma obowiązek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z opłatami za usługi edukacyjne oraz innymi opłatami pobieranymi przez uczelnię. Wzór oświadczenia określa zarządzenie rektora.

Oświadczenie studenta w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez uczelnię jest dostępne do złożenia na stronie USOSweb oraz aplikacji Mobliny USOS z dniem rozpoczęcia zajęć na pierwszym semestrze studiów, tj.:
- w semestrze zimowym: od 01 do 21 października,
- w semestrze letnim: w pierwszych trzech tygodniach semestru.

Studenci wznawiający studia, przenoszący się między formami studiów składają w USOSweb nowe oświadczenia w sprawie opłat w ww. terminach lub w terminie wynikającym z decyzji.

Oświadczenie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem USOSweb lub aplikacji Mobliny USOS.


WNIOSKI O WYSTAWIENIE FAKTUR DOSTĘPNE W USOSWEB

WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY (VAT, PRO FORMA) za usługi edukacyjne składa student za pośrednictwem swojego konta w USOSweb odpowiednio:

- o wystawienie Faktury VAT w terminie:
• nie później niż 3 miesiące po dokonaniu każdej wpłaty
(fakturę wystawia Centralny Dziekanat po dokonaniu wpłaty);

- o wystawienie Faktury PRO FORMA w terminie:
• nie później niż 14 dni przed terminem każdej wpłaty
(fakturę wystawia Centralny Dziekanat przed dokonaniem wpłaty).

 

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)